Skip to content

Allmänna villkor

 
1.   Anmälan om deltagande som utställare är bindande och prövas av Ingarvet outdoor AB, här kallad mässledningen eller arrangören. Om skäl anses finnas, har arrangören rätt att vägra upplåta plats. Arrangören har rätt att ge de föreskrifter och ställa de villkor för exponering, som kan vara nödvändiga. 
 
2.   Anmälningarna registreras i den ordning de inkommer till arrangören. Plats kan inte ställas till förfogande sedan hela mässutrymmet fullbokats. 
 
3.   Det är inte tillåtet att ställa ut levande djur, explosiva varor eller annat som mässledningen betecknar som olämpligt ur säkerhetssynpunkt. Utställda varor skall vara i överensstämmelse med statliga myndigheters och/eller kontrollorgans bestämmelser och skall där så krävs, vara försedda med godkännande från berörda myndigheter eller organ. Utställare erinras om sina skyldigheter i samband med utställande av maskiner mm. enligt arbetarskyddslagen. Arrangören friskriver sig allt ansvar för skador eller ålägganden till följd av att bestämmelser inte följts eller att godkännande inte inhämtats. Om detta uppstår skall utställaren ersatta arrangören för alla kostnader.
 
4.   Reklamanordningar, skyltar och andra utställningsföremål utanför förhyrd monter är underställda arrangören. 
 
5.   Varor som ur kvalitets- eller estetisk synpunkt eller på annat sätt är olämpliga, får inte utställas. Skulle så ha skett, skall varorna efter anmodan omedelbart och på egen bekostnad avlägsnas från utställningsmontern. Mässledningen förbehåller sig fri prövningsrätt, om varor kan anses som olämpliga eller inte, samt har dessutom rätt att vidta åtgärder för att avlägsna olämpliga varor.
 
6.   Överlåtelse, helt eller delvis, av förhyrd plats är inte tillåten utan mässledningens medgivande. Deltagare har inte heller rätt att utan särskilt medgivande mot ersättning inhysa annan reklam eller annan utställare som inte finns med i anmälan, så kallade underutställare, inom förhyrt område. 
 
7.   Utställare är skyldig att underkasta sig de jämkningar i plats och utrymme som kan behövas på grund av omständigheterna. Klagomål på tilldelad monter framförs innan området tas i besittning. 
 
8.   Åverkan på fasta byggnadsdelar (spikning, målning, etc.) är inte tillåten. 
 
9.   Varje utställare ska själv försäkra sina utställningsföremål. För skada på person eller mässans lokaler och områden eller annan egendom, vilken orsakas av utställares firma eller personal, är utställaren ansvarig och ersättningsskyldig. 
 
10.   Arrangören sköter renhållning i allmänna utrymmen, utställare sköter renhållningen i det hyrda utrymmet.
 
11.   Nedmontering av monter får ej påbörjas innan mässan avslutas. Nedmontering av utställarmonter före kl 15.00 på söndagen utan mässledningens tillstånd faktureras med 3 000 kr (exkl moms) i vite. 
 
12.   Det är inte tillåtet för utställare att inom mässområdet genom skyltning hänvisa till utställning utanför området utan tillstånd från mässledningen. 
 
13.   Utställare erhåller ett antal utställarkort för den personal som tjänstgör i montern. Önskar utställande företag fler utställarkort än tilldelade kan de köpas mot faktura. 
 
14.   Utställare har inte rätt att spela musik i monter eller demonstrera maskiner mm. på ett sätt som stör omgivande monterinnehavare utan arrangörens tillstånd.
 
15.   Utställare är skyldig att inom mässområdet följa mässledningens föreskrifter samt de säkerhetsföreskrifter som myndigheter eventuellt kan utfärda. 
 
16.   Vid överträdelse av allmänna bestämmelser kan utställaren med personal avvisas från mässan. Utställaren har inte rätt att med anledning av detta mot arrangören resa krav om återbetalning av erlagda avgifter eller om skadestånd. 
 
17.   Utställande företag medger att tillgängliga uppgifter får lämnas till tredje man. 
 
18.   Skulle särskild skatt eller annan pålaga komma att tas ut för åtagande enligt detta kontrakt skall motsvarande belopp erläggas av utställaren. 
 
19.   Det är inte tillåtet utställare att utan arrangörens tillstånd:
 placera föremål utanför monterområde eller blockera brandskyddsanordningar, transportvägar eller el-centraler.
• använda av brandmyndigheterna ej godkända material, utan brandmyndighets tillstånd använda öppen eld eller förvara gaser och lättantändliga vätskor inom mässområdet.
 • utanför den egna montern sprida reklam.
ordna sin monter, sina dekorationer, demonstrationer och försäljning på sätt som strider mot
• internationella handelskammarens grundlagar för reklam, eller som stör andra utställare och besökare.
 
20.   All muntlig och skriftlig marknadsföring skall vara vederhäftig och förenlig med marknadsföringslagen. 
 
21.   Om årets mässa på grund av brand, svåra väderförhållanden, särskilda åtgärder från stat eller kommun, strejk, lockout, krig eller annan anledning, som arrangören inte kan råda över, inte skulle kunna hållas eller skulle tvingas ändra omfattning eller tidpunkt, fritar sig arrangören från återbetalningsskyldighet av monterhyra eller del därav. Utställaren äger däremot rätt att, så snart mässan kan hållas, få förtur till monterplats samt få viss kompensation för tidigare inbetald monterhyra vid betalning av den nya monterhyran. Härutöver äger utställaren inte rätt till någon form av skadestånd. 
 
22.   Om det på grund av omständigheter som arrangören inte kan råda över, sker inskränkningar i uppvärmning, eller tillhandahållande av elström och vatten, är utställaren inte berättigad att återfå hela eller del av monterhyran, inte heller erhålla någon form av skadestånd. 
 
23.   Ingarvet Outdoor AB äger rätten att begränsa produktutbudet. Utställaren skall redovisa samtliga produkter som är till försäljning i den förhyrda monterplatsen. Produkter som inte redovisats, kan mässledningen, om så krävs, inte godkänna för försäljning på mässan.